Off-Road Forum OFFMOTO.COM Off-Road Forum OFFMOTO.COM

Rychlé hledání

ENDURO - CROSS

ČTYŘKOLKY

MOTOTURISTIKA

Cestování (120)
Srazy (70)
Výlety (114)

MOTOSPORT :: ZÁVODY

INZERCE : Motocykly

INZERCE : Ostatní

REKLAMA

Potřebuji právní radu

#1 25.02.2014 18:58:50

Řezňa
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 888
Založená vlákna
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
4 0

Potřebuji právní radu


Pánové a dámy, měl bych na Vás velkou prosbu. Potřeboval bych takovou malou právní radu.

Všechno začalo zhruba před osmi měsící. Rodiče měli v záměru uskutečnit nějaký podnikatelský záměr. Zaujala je nabídka "Novodobé sanitky" http://www.novodobasanitka.cz/cs . Po několika osobních schůzkách otec podepsal smlouvu s paní Tvarůžkovou. Naskenuji dolů. Vstupní poplatek byl 100 000Kč, který se neuhradil a tím pádem smlouva zanikla po 10 dnech.

Rodiče zhruba před půl rokem koupili taxametr a začli jezdit s normálním taxi. Taxi Helfer. Poté oslovili starostu obce, ve které žijem a požádali jej o pomoc. Starosta nápad uvítal, zařídil nám reklamu v novinách v místní TV. Poté jsme se zastavili v sousedních obcích a nabídli jim naše služby. Nyní se taxi jmenuje Taxi Helfer - Taxi Senior.  Nabízíme bezplatné čekání na 30min pro zákazníka, cenu 10kč/km. Pomoc s nákupem a podobně. Viz obrázek níže. Naše taxi jezdí ve dne pro seniory a podobně a v noci jako normální taxi. Máme taxametr, zápis na městském úřadě, živnost a všechny náležitosti k provozování taxislužby.


Dnes nám paní tvarůžková poslal tento email:
Vážený pane xxxx

v tomto emailu si Vám dovoluji dát na vědomí výzvu, kterou jsou Vám zároveň dne 17.02. 2014 adresovala doporučenou poštovní zásilkou.

Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že příslušné lhůty považuji za běžící od okamžiku, kdy bude možno považovat doporučenou poštovní zásilku za doručenou v souladu s platnými právními předpisy. Ikdyž si jí nevyzvednete.To však neznamená, že spolu nemůžeme zahájit jednání na základě doručení této výzvy tímto emailem, neboť je především ve Vašem zájmu, abychom je zahájili mimosoudně co nejdříve.

Věc:    Sdělení k porušování Vašich závazku z franchisové smlouvy
Výzva k upuštění zásahů do práv k duševnímu vlastnictví
            Výzva ke zdržení se nekalé soutěže
             Vážený pane xxxx

dovoluji si Vás kontaktovat ve věci franchisové smlouvy, kterou jste se mnou uzavřel dne 22. 4. 2013. Předmětem této smlouvy bylo poskytnutí franchisové licence v rámci franchisového systému Novodobá sanitka, který se zabývá především přepravou nemocných a starších osob do zdravotnických či jiných zařízení. Franchisový systém má vytvořen a chráněn přesný franchisový koncept a také ochranné známky Novodobá sanitka, a to tyto nehmotné statky jsou chráněny příslušnými právními předpisy na ochranu práv z duševního vlastnictví.


I.
Na základě uzavření výše uvedené franchisové smlouvy jste získal přístup k tomuto franchisovému konceptu (vedle veškerých informací sdělených Vám ústně na osobních schůzkách, jste pak získal také franchisovou smlouvu a franchisový manuál). S ohledem na skutečnost, že jste po podepsání smlouvy přerušil veškerou vzájemnou komunikaci, a především pak neuhradil vstupní franchisový poplatek v souladu s článkem 6.1 smlouvy, jsem byla nucena přistoupit k odstoupení od smlouvy. Toto odstoupení ze dne 6. 5. 2013 jsem Vám adresovala doporučenou zásilkou, která Vám byla doručována dne 7. 5. 2013, a poté doručena v souladu s příslušnými právními předpisy jejím uložením na poště. Nadto jsem Vám z opatrnosti toto odstoupení a výpověď adresovala také emailem ze dne 21. 5. 2013. Odstoupení od smlouvy Vám tedy bylo prokazatelně doručeno a je proto z právního hlediska platné a účinné.

Na tomto místě si Vás dovoluji upozornit, že již toto jednání bylo v rozporu s dobrými mravy. A dále si Vás dovoluji upozornit, že ani tímto odstoupením od smlouvy pro Vás nepřestaly platit příslušné povinnosti, které Vám smlouvy ukládá i nadále, a které jste dobrovolně převzal jejím podpisem.
II.
V průběhu měsíce února jsem zjistila, že poskytujete přepravu osob pod označením Senior taxi, respektive Senior taxi – Taxi HELFER. Tato služba přitom jak svým obsahem, tak způsobem, jakým je poskytována zcela zjevně kopíruje a využívá franchisový koncept Novodobé sanitky, a to přesto, že k tomu nemáte žádná oprávnění.

Na základě výše uvedených skutečností jste se proto dopustil následujících jednání v rozporu s Vašimi povinnostmi, které Vám ukládá franchisová smlouva ze dne 22. 4. 2013, tak příslušné právní předpisy:

1)      způsob, jakým poskytujte a nabízíte své služby (výčet služeb a text Vašich propagačních materiálů), je způsobily vyvolat nebezpečí záměny s franchisovým systémem Novodobá sanitka,

a dále jste se dopustil porušení obchodní tajemství, když jste pro poskytování a nabízení Vašich služeb prokazatelně využil informace, které jste získal při uzavření franchisové smlouvy,

čím jste se v souhrnu dopustil jednání v nekalé soutěži ve smyslu ustanovení § 44 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a ustanovení § 2972 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku.

2)      z Vaší strany došlo k porušení následujících povinností, které Vám ukládá franchisová smlouva, kterou jste se mnou uzavřel dne 22. 4. 2013:

a)      porušení článku 9.3 smlouvy, když jste byl oprávněn využívat know-how, systém a obchodní názvy pouze po dobu platnosti franchisové smlouvy – od ní jsem však platně odstoupila, a to nejpozději ke dni 21. 5. 2013,

b)      porušení článku 9.7 smlouvy, když jste evidentně sdělil informace týkající se  franchisového systému také Vaši manželce (a patrně také dalším třetím osobám), kterou na svých propagačních materiálech uvádíte jako osobu, která s Vámi provozuje Vaši službu senior taxi,

c)      porušení článku 9.8 smlouvy, když evidentně i po ukončení trvání franchisové smlouvy využíváte pro své podnikatelské aktivity franchisový koncept Novodobé sanitky, jehož jsem vlastníkem (výčet služeb, jejich zacílení, nacenění služeb, atd.).

Na tom nic nemění skutečnost, že jsem od franchisové smlouvy platně odstoupila, a to nejpozději k 21. 5. 2013, neboť výše uvedené povinnosti pro Vás platí i po ukončení trvání franchisové smlouvy.

Na základě Vašeho výše uvedeného jednání Vám vznikla povinnost nahradit mi veškerou škodu, kterou jste svým jednáním způsobil, neboť za ní nesete v důsledku porušení svých smluvních i zákonných povinností odpovědnost.

Veškerá tato jednání a porušení právních povinností byla náležitým způsobem zdokumentována a jsou způsobilá prokazatelně dosvědčit výše uvedené skutečnosti. Zároveň jsem na tato protiprávní jednání upozornili veškeré instituce, úřady a další osoby, které Vám poskytují prostor pro propagaci Vašich služeb v rozporu s mými právy.


III.
Vašim jednáním došlo k velmi závažnému porušení mých práv jako autorky a majitelky franchisového konceptu, který je chráněn nejen zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ale také příslušnými ustanovení na ochranu před nekalou soutěží obsaženými v ustanoveních zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a nově i v ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále jste porušil má práva jako osoby vlastnící veškerá práva k franchisovému systému Novodobá sanitka tím, že jste nedodržel své povinnosti, které Vám vznikly na základě franchisové smlouvy ze dne 22. 4. 2013. Již stranou ponechávám skutečnost, že mohu mít za důvodné, že jste již tuto smlouvu neuzavíral s poctivými úmysly, a mohl jste se dopustit podvodu či jiných závažných činů.

S ohledem na tato porušení Vás proto tímto vyzývám k tomu, abyste:

1)      Neprodleně ukončil veškeré nabízení a poskytování Vašich služeb, které jsou v rozporu s našimi právy na ochranu před nekalou soutěží a s povinnostmi, které Vám vznikly na základě franchisové smlouvy ze dne 22. 4. 2013, tj. abyste neprodleně přestal provozovat službu Senior taxi, respektive Senior Helfer;

2)      Bez zbytečného odkladu odstranil závadný stav, tj. odstranil veškerou inzerci a propagaci Vašich služeb, kterou jsou v rozporu s našimi právy na ochranu před nekalou soutěží a s povinnostmi, které Vám vznikly na základě franchisové smlouvy ze dne 22. 4. 2013;

3)      Nejpozději do 10 dnů od obdržení této výzvy mne kontaktoval s návrhem na zahájení mimosoudního urovnání věci, tj. zahájení jednání o našich legitimních nárocích na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění a náhrady škody, kterých jsem oprávněna se domáhat.

Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že za takovýto návrh budu považována pouze písemně či emailem učiněná nabídka.

V tomto ohledu si Vás dovoluji upozornit, že jsem oprávněna domáhat se veškeré škody, která mi vznikla v důsledku skutečnosti, že jste zneužil franchisový koncept, který Vám byl zpřístupněn na základě uzavření franchisové smlouvy, od které jsem byla Vaši vinnou nucena odstoupit, a také tím, že jste na příslušném území provozoval a provozujete službu, která je způsobilá vyvolat záměnu a parazitovat na franchisovém systému Novodobá sanitka, a který je tak na tomto území poškozen na svých právech, aniž by zde ještě zahájil svou činnost.

Tuto škodu vyčísluji na celkovou částku 50.000,- Kč, přičemž si Vás dovoluji upozornit, že toto vyčíslení se vztahuje pouze pro mimosoudní vyrovnání celé věci. V případě, že bych byla nucena hájit svá práva soudní cestou, bude výše uvedena škoda vyčíslena v plné výši, když jen na ušlých měsíčních franchisových poplatcích jsem oprávněna domáhat se částky ve výši 30.000,- Kč (za období květen 2013 až únor 2014, v případě trvání soudního sporu, pak tato částka bude logicky narůstat).

V případě, že nebudete respektovat mé výše uvedené oprávněné požadavky, dovoluji si Vás upozornit, že se jich budu domáhat prostřednictvím mého právního zástupce soudní cestou.

Znamenám si uvedené lhůty a jsem s pozdravem
Budu velmi vděčný na jakoukoli radu, případně se i nějak odměním.E: Tady náš propagační leták
          Přeprava nemocných
                  Senior taxi
Nemáte nárok na sanitku a potřebujete se dopravit k lékaři?
                   Jsme tu pro Vás!!
              VOLEJTE  725 998 120
Potřebujete se dopravit k lékeři, na rehabilitaci, do lázní nebo jen do lékarny a nemá Vás kdo odvést? Rádi Vám pomůžeme a dopravíme kam potřebujete a také Vám pomůžeme s nákupem nebo těžkými věcmi.
Zavolat si nás mohou i zdravotně postižení nebo maminky s dětmi, k dispozici máme dětské sedačky i invalidní vozík.
               Služby zdarma
Doprovod k lékařům, vyřizování formalit, vyzvednutí léků, odnos zavazadel, čekání asistenta do 30min
            Ceny služeb
                    10 Kč/Km (smluvně)
       Bystřice, Třinec, Vendryně, Nýdek a okolí aj. smluvně
         Telefonické objednávky nejlépe den předemhttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_002.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_003.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_004.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_005.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_006.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_007.jpg

Editoval Řezňa (25.02.2014 20:18:09)

 offline 

 

#2 25.02.2014 19:40:32

kesy
Bahňák
Fotogalerie
Příspěvky: 162
Založená vlákna
Motorka: kawasaki kx250f
Věk: 36+
0 0

Re: Potřebuji právní radu


asi by to chtělo poslat celou smlouvu z toho co jsi sem dal tak po ukončení smlouvy platí pouze povinost článku 9.7 a to je dost těžko prokazatelný, že jsi někomu něco sdělil. Co se týče poplatků musíš vědět sám co máš ve smlouvě jestli jste se tam k něčemu zavázali tak není zbytí. Ani z toho co jsi sem dal není zřejmé jak je možné smlouvu ukončit popřípadě kdy pozbude platnosti. Jestli ve smlouvě nejsou další háčky a smlouva opravdu pozbyla platnosti z důvodu nezaplacení vstupního poplatku tak bych to dál neřešil. To je jako když odejdeš od zaměstnavatele a začneš dělat v oboru na vlastní triko. Nesmíš si odnést žádné materiály ale co máš v hlavě ti těžko někdo bude brát. Platí v případě že to nemáš přímo omezeno smlouvou např. že po ukončení prac. vztahu nesmíš podnikat v oboru po dobu xxx let.
Pozorně si přečti celou smlouvu

 offline 

 

#3 25.02.2014 19:50:24

Řezňa
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 888
Založená vlákna
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
4 0

Re: Potřebuji právní radu


kesy:

Naskenuji celou smlouvu, žádných extra háčků jsem si tam nevšiml. Bohužel, vůbec se v tomhle neorientuji ani nepohybuji.

 offline 

 

#4 25.02.2014 20:09:49

MikiberG
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 1875
Založená vlákna
Motorka: HusaberG
Web
28 5

Re: Potřebuji právní radu


Vem to a zajdi k právníkovi za relativně pár korun tvoji rodiče získají přehled a získali novou zkušenost a prac. náplň.

....ono to je složitý a je mi jasný že to je 50/50 jen máte strach aby jste neplatili zbytečně něco co nemusíte.
.... ta paní samo chrání svůj majetek a tohle je vždycky nepříjemné .... nebudu se k tomu rozepisovat víc než, že je těžký dneska něco vymyslet na čem se dá stavět ale je lehký to někomu vzít... to je bordel tohohle státu a nejen jeho.

I když to tu není komplet, jak psal kesy ... tak si myslím, že to bude ve váš prospěch ... rozebírat to tu nemá cenu.

....právní vzdělání nějaký mám ale být tu jako origo právník tak ti k tomu neřeknu ani popel ... protože chceš to samý jako se stalo té paní (která se cítí poškozená) .... jen bych si ze sebe dělal prdel, že sem studoval abych chytračil na foru.

Jinak to je stejný princip jako se učit dělat GO motoru přes forum ... stejný riziko , stejná náhoda.... zákony jsou taky všechny dostupný a můžeš studovat - v tomhle si musíš věřit především sám .... protože co se tu dozvíš je bez záruky a víceméně jedna paní povídala. Stejně jako u motoru jsou chybné právní kroky dost často nevratné a finančně drahé.

 offline 

 

#5 25.02.2014 20:19:22

Suchman
Administrator
Fotogalerie
Příspěvky: 4497
Založená vlákna
Místo: Brno
Motorka: ETX50, TT600R(e), XR600R, NX650, Betta 207,210
Věk: už moc
Tel: 774 817 423

Re: Potřebuji právní radu


Posli mi celou smlouvu... zkonzultuju s pravnikem


Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.

 offline 

 

#6 25.02.2014 20:26:11

Řezňa
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 888
Založená vlákna
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
4 0

Re: Potřebuji právní radu


K tomu právníkovi budem muset, už jsem s tím smířen. Jen peněz fakt není nazbyt a právník není zrovna levná sranda, ale určitě se vyplatí. Jen jsem chtěl tady pozjištovat, zda má cenu za ním vůbec jít. Nechce se nám platit to vyrovnání (takový zisk jsme ani neměli...) a navíc rušit živnost, prodávat taxametr a ostatní.

 offline 

 

#7 25.02.2014 21:12:55

MikiberG
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 1875
Založená vlákna
Motorka: HusaberG
Web
28 5

Re: Potřebuji právní radu


... jestli ti to Suchman nechá zkouknout tak máš tak nějak trochu větší klid
... podle mě tak jak jsem koukal na některý důležitý body tak to ta paní jen zkouší

Protože tohle není sranda tak to určitě zařiď na jistotu i kdyby to něco stálo ... min. se tatík poučí, že nemá nic podepisovat když tomu nerozumí a není na 100% rozhodnutý.

 offline 

 

#8 25.02.2014 21:16:30

micki
začátečník
Fotogalerie
Příspěvky: 11
Založená vlákna
Místo: Praha západ
Motorka: Yamaha TT 600 E
Věk: veterán
0 0

Re: Potřebuji právní radu


Řezňa: Ahoj, sorry nechci tě strašit,. Pozorně jsem si přečetl to povídání a také jsem si prostudoval to promo "novodobásanitka". Můj názor je ten, že paní "novodobásanitka" má registrovány ochranné známky pro ČR a EU. Ochranná známka zahrnuje i know how, což nápad novodobá sanitka určitě je. Bohužel nabízíte totožné služby jako "novodobásanitka", nechci hodnotit jestli úmyslně nebo neúmyslně a tyto služby jste začali nabízet po tom, co jste se seznámily s projektem "novodobá sanitka". Po shrnutí faktů to vypadá, že to u soudu asi projedete, i když dneska nikdo nikdy neví. Já bych se asi pokusil nějak domluvit, protože soud bude stát balík a platí kdo prohraje. Neber to osobně, ale mám jisté zkušenosti. Rozhodně si najměte právníka!!!!!. Je mi líto. micky


Je lepší být první v pekle než druhý v nebi.

 offline 

 

#9 25.02.2014 21:50:00

MotoDriver
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 1691
Založená vlákna
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Tel: mám
11 0

Re: Potřebuji právní radu


Řezňa:

V právních věcech se moc neorientuji ( spíš vůbec ),ale co tak zkusit bezplatnou právní poradnu nebo něco podobnýho,zkus najít něco blízko bydliště

třeba:

http://www.poradnabrno.estranky.cz/


Je to barva, kterou mám prostě rád
Modrá je dobrá, už je to tak.

 offline 

 

#10 26.02.2014 15:01:29

rakttr
Bahňák
Fotogalerie
Příspěvky: 130
Založená vlákna
Místo: sarda
Motorka: tt600r +gsx750r+jawa21
Věk: 34
Tel: 775144694
1 1

Re: Potřebuji právní radu


MotoDriver:

 mad nikdy nic nepodepisovat,pokud možno s nekem kdo temu trochu rozumý,dnesní svet je ,,KURVA´´ za každym rohem číhá nejakej zmrd co nechce makat a jen okradat lidi heh1 VYKUCHAT,VYKOSTIT,HODIT NA HNUJ a29 .a pojištováci to stejný,HAJZLY ee5 ,hned sem chytl nerva ugh1 zrovna dnes sem taky neco resil a nevyresil,přerazit o ne lat ee3 

 offline 

 

#11 27.02.2014 20:07:51

Re: Potřebuji právní radu


Nečíst tento problém tak si toho ani nevšimnu. "Paní" byla velmi ráda že ji fotím. Její blbost, kdyby stála o velikost auta před nebo za tak bych ten foťák ani nevytahoval.


http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1052_2014-02-27_095746.jpg

 offline 

 

#12 27.02.2014 20:18:31

Řezňa
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 888
Založená vlákna
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
4 0

Re: Potřebuji právní radu


Zajímavá fotka, zajímavě to tedy provozují. Jinak už jsme byli za právníkem, začal to řešit. Tak uvidíme. Chci s tím jít ještě za jedním takovým známým právníkem, aby mi řekl svůj názor na tuhle věc.

 offline 

 

#13 27.02.2014 20:43:11

Re: Potřebuji právní radu


Řezňa: Ber to tak že je to baba, ta značky neřeší. Každopádně zacházení s pacientem nebylo moc pěkné, rychle vyhodit, ber berle a val pryč, bez poděkování, nebo doprovodu ke dveřím. Prostě obyčejná taxislužba, výdělečný podnik.

 offline 

 

#14 22.05.2020 07:49:14

peTTR
Veterán
Fotogalerie
Příspěvky: 2771
Založená vlákna
Místo: MTŘ
Motorka: XT 600 43f "89, HQ TE300 "17
Věk: O 5 let mladší jak moje XT
21 6

Re: Potřebuji právní radu


Ahoj, snad nevadí že to přihodím do tohoto tématu...
Je tu někdo právník nebo někdo znalý této situace kdo by mi byl ochotný poradit?
Před nedávnem se mi stalo, že od/z kontejnerového náklaďáku odlétl kámen a rozbil mi čelní sklo na autě. Řidiče jsem zastavil (byl opravdu ochotný) sepsal jsem s ním záznam o nehodě, udělal foto jeho korby, kdy byly ještě zbytky kamení a prachu z nákladu. Vše poslal na viníkovu pojišťovnu a ti se mě snaží poslat do prdele....
Už jsem si s nima pár emailů vyměnil, jednak mi přijde že mě chtějí odpálkovat stylem CTRL+V  lol ale hlavně mě prostě štve princip věci....
Už mi stihli napsat:
- Spolujezdec nemůže být svědek (přítelkyně- vlastník vozidla)
- Fotodokumentace korby taky nic
- Řidič nemůže sledovat pohyb za vozidlem, tak nemůže potvrdit děj  lol (od toho tam jsou zrcátka ne?)
A další výmluvy...

Jak říkám, sklo vem čert ale spíš mě štve to, kam se pojišťovna staví (prostě fuck off  ee5 )

Pokud někdo poradí, byl bych rád klidně po tel., SZ atd? Nebo se na to rovnou vyprdnout?


Yamaha XT600= svoboda pohybu
HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku

 offline 

 

#15 22.05.2020 08:07:41

Re: Potřebuji právní radu


Připojistit čelní sklo. Dneska už ti nedá nikdo nic.


účet zrušen na žádost uživatele.

 offline 

 

#16 22.05.2020 08:15:26

Re: Potřebuji právní radu


peTTR: Bohužel je to teď normální, pojišťovny to hrají čím dál víc na právní neznalost lidí a případně na to, že to vzdají díky obstrukcím.
Nejsem právník, ale vzhledem k práci se s podobnými problémy dost často potýkám. Někdy pomáhá pouze vhodně sepsaný dopis od právního zástupce s přesně specifikovanými pochybeními (stojí to plus mínus 1500 Kč). Má to určitě větší váhu, než když si s nimy dopisuješ ty a oni slovíčkaří a chytají se každé kraviny.

Dle mého, pokud měl uvolněné kameny na korbě, jedná se o nezajištěný náklad, nebyla provedena kontrola před jízdou a na to bych to hrál. Ideální je přesná citace paragrafu a jeho znění.

Jinak ta pojistka na okno je dobrá věc. Prozatím to funguje bez problémů. Dávám to do místních autoskel, jenom jim dám plnou moc a zařídí všechno, včetně nahlášení škody. S ničím se neseru, nikam nevolám apd... Za ten příplatek pár stovek navíc to stojí. Na firemních autech to řeším každou chvíli a skla jsou dobitá hodně.

 offline 

 

#17 22.05.2020 08:43:19

Kouba
Bahňák
Fotogalerie
Příspěvky: 172
Založená vlákna
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
0 0

Re: Potřebuji právní radu


peTTR:
Stalo se mi něco podobného se starou motorkou, kdy mi ji zaparkovanou pán shodil autem ze stojanu a stejně jako u tebe: uznal vinu, sepsali jsme záznam o nehodě, nahlásil to na svou pojišťovnu. Motorka měla promáčklou nádrž, prasklý blatník atd. Přijel likvidátor, vyfotil, zkontroloval a poslal návrh na totálku. Pojišťovna mi napsala vyjádření, že mi vyplatí 22 000,. s dotazníkem o nehodě. Následně mi poslali vyjádření o nepravděpodobném průběhu škodného děje a že mi nic nedají. Nakonec pomohlo čestné prohlášení od svědků, které jsem si sehnal.  Všechno mi zaplatili. Byla to uniqua.

 offline 

 

#18 22.05.2020 15:54:02

badyšot
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 1356
Založená vlákna
Místo: Liberec
Motorka: 200 neposedných Kubíků
Věk: 45 už
7 6

Re: Potřebuji právní radu


peTTR:
některé pojišťovny to pořád akceptují, ale šetření si u toho dělají vždy.
Tady je info i o právním zastoupení, kde bys to mohl zkonzultovat:
https://autoroad.cz/zajimavosti/84312-r … it-potizim

 offline 

 

#19 22.05.2020 20:21:39

bobkuuu
Bahnomil
Fotogalerie
Příspěvky: 1219
Založená vlákna
Místo: Lysá pod Makytou, Púchov
Motorka: 690
Věk: 35
Tel: +421904249455
1 1

Re: Potřebuji právní radu


U nás treba kamerový záznam a nesmie to rozbiť rodinný príslušník (švagor to dával zo svojej poistky už celej rodine tak to za trhli) poisťovne síce prehrali súd v SR asi v 2008 ale stále to neplatia, jedine pripoistiť čelné ide to v každej poisťovni + 10-80€ k poistke ročne podľa ceny skla


dnešok je včerajší zajtrajšok!!!
lidi jsou kurvy, mrdej a kradou
kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát)

 offline 

 

#20 Včera 08:05:30

Kepec
Bahňák
Fotogalerie
Příspěvky: 192
Založená vlákna
Místo: Brno
Motorka: GasGas EC 300
Věk: 25
0 0

Re: Potřebuji právní radu


peTTR:

Nevím jak to funguje v pojištovnach, ale vím že když odlítne náklad z vozidla tak je to bráno jako dopravní nehoda... Když od kola tak je to škodní událost a pojišťovna chce protokol od PČR v případě že to máš pojištění to sklo jinak to nemá cenu řešit. Pojišťovna si pak vyžádá číslo jednací od PČR..ale úplně do té konečné papírové birokracie nevidím.

 offline 

 

REKLAMA

Zápatí

Statistika

TOPlist

Copyright © 2007 - 2014 OFFMOTO.COM | Ochrana osobních údajů