Off-Road Forum OFFMOTO.COM Off-Road Forum OFFMOTO.COM

Rychlé hledání

ENDURO - CROSS

ČTYŘKOLKY

MOTOTURISTIKA

Cestování (120)
Srazy (70)
Výlety (114)

MOTOSPORT :: ZÁVODY

INZERCE : Motocykly

INZERCE : Ostatní

REKLAMA

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA - dotazy pište na info@offmoto.com

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   20.05.2020 18:19:19 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

Williams:

Ja tom tedy spis pochopil obecně ze na lesní cestě proste nesmiš a vypovídá o tom i bezprecedentni rozsudek jak tam píšou který už dnes neplatí...

V podstatě bych to schrnul tak, ze když Tě lapne policajt na 99% má pravdu že tam nesmíš... a můžeš se soudit a hledat kličky atd...

Ale na to většina z nás nemá.

Tom

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   20.05.2020 12:15:46 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

S.h.I.t. napsal(a):

TomR1 napsal(a):

Můžeš jezdit v NP všude kde je cesta to je zákon. Ale zákon když vstoupíš na soukromý sektor že majitel o tom musí vědět.

Nejsem si jistej s tím ježděním, po cestách jak píšeš. Tuhle mě zastavili policajti na velkým enduru a byli v pohodě, ale říkali, že i když není zákaz nemám tam co dělat tak jsem si to hledal a třebas toto.

A vsiml sis, ze pise o Australii, takze cesky rad je uplne mimo a tvoje rozporovani zvyrazneneho tez?

Nene kdepak to jsem úplně přehlédl.  ano 

Ale i tak jsem to hledal tak aspoň to třeba někomu pomůže.

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   20.05.2020 08:35:23 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

jopr:


JJ tak mě to říkal i ten policajt - byl jsem na asfaltové cestě v lese - neprojel jsem žádný zákaz což jsem mu i říkal a on právě říkal, že zákon hovoří jasně, že mi věří že jsem zákaz neprojel...

Je to i logický nemůže být na každý šoustce cedule.

Tom

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   20.05.2020 07:58:44 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

Můžeš jezdit v NP všude kde je cesta to je zákon. Ale zákon když vstoupíš na soukromý sektor že majitel o tom musí vědět.

Nejsem si jistej s tím ježděním, po cestách jak píšeš. Tuhle mě zastavili policajti na velkým enduru a byli v pohodě, ale říkali, že i když není zákaz nemám tam co dělat tak jsem si to hledal a třebas toto:


Mám čtyřkolku a rád bych se zeptal jak je to s vjezdem na účelové pozemní komunikace - tedy polní a lesní cesty. Je možné po nich s čtyřkolkou jezdit? Jakým způsobem musí být tyto komunikace označeny, aby na ně nebylo možné vjet? Jak rozpoznat co je ještě lesní/polní cesta a co už je les/pole? 

 


Je nějaká definice lesní cesty a definice polní cesty (např. lesní cesta je ta, která je nezpěvněná a je obklopena stromy ve vzdálenosti 10 metrů a méně) apod. ?


ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:
1/ Veřejně přístupné účelové komunikace:
Naprostá většina lesních a polních cest spadá do kategorie veřejně přístupných účelových komunikací. Těmi jsou dle § 7/1 zákona o pozemních komunikacích pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Veřejně přístupné účelové komunikace podléhají tzv. právu obecného užívání, tzn. že každý smí užívat veřejně přístupné účelové komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, přičemž každý takový uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené veřejně přístupné účelové komunikace (§ 19/1 zákona o pozemních komunikacích).
Ovšem pozor, v případě lesních a polních cest je zapotřebí zohlednit rovněž speciální právní předpisy, které obecné užívání těchto pozemních komunikací významně modifikují (tzn. že s prostým zařazením lesních a polních cest do kategorie veřejně přístupných účelových komunikací nelze vystačit, jednalo by se o nesprávný výklad právní úpravy).
2/ Lesní cesty:
Český právní řád v současné době neobsahuje explicitní vymezení pojmu "lesní cesta", přestože tento pojem používá.
V tomto ohledu je klíčový lesní zákon a pojmy, se kterými pracuje. Pro správné pochopení problematiky lesních cest je zapotřebí pracovat s pojmy "pozemek určený k plnění funkcí lesa", "lesní porost" a "les".
Do kategorie pozemků určených k plnění funkcí lesa spadají mimo jiné nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a zpevněné lesní cesty (§ 3/1 lesního zákona).
Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa (§ 2 písm. c) lesního zákona).
Pojmem "les" jsou lesním zákonem označovány a/ lesní porosty s jejich prostředím a b/ pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 2 písm. a) lesního zákona).
Lze tedy shrnout, že pod pojem "les" spadají dle lesního zákona rovněž lesní cesty (neboť se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa), tzn. že kde lesní zákon hovoří o lese či lesích, mají se na mysli rovněž lesní cesty.
Pro zodpovězení Vašeho dotazu je klíčový § 20/1 písm. g) lesního zákona, dle něhož je v lesích (tedy i na lesních cestách, neboť spadají pod pojem "les") zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly.
Z tohoto všeobecného zákazu existují samozřejmě výjimky (a to pro osoby, které zajišťují hospodaření v lese apod.), z tohoto zákazu může povolit výjimku rovněž vlastník lesa (§ 20/4 lesního zákona).
Příznivci motocyklů či čtyřkolek často argumentují ve prospěch užívání lesních cest motorovými vozidly s využitím rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 449/2005, ze dne 22. 2. 2006. V rámci tohoto rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud k závěru, že lesní cesty spadají do kategorie veřejně přístupných účelových komunikací a podléhají tudíž právu obecného užívání (jak rozvádím v části 1/ výše).
Se závěry shora uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu se lze v zásadě ztotožnit, příznivci motocyklů či čtyřkolek však tyto závěry aplikují nesprávně. Po vydání tohoto rozsudku totiž došlo ke změně zákona o pozemních komunikacích, který v současné době výslovně zohledňuje omezení obecného užívání veřejně přístupných účelových komunikací speciálními právními předpisy (např. tedy lesním zákonem).
Změna zákona o pozemních komunikacích byla provedena zákonem č. 152/2011 Sb. , účinného od 1. 7. 2011. Tímto zákonem byla na konec § 7/1 zákona o pozemních komunikacích doplněna věta: "Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy tím není dotčena.". Jako příklad těchto zvláštních právních předpisů je pak v poznámce pod čarou uveden lesní zákon.
Prakticky stejná úprava byla zákonodárcem provedena rovněž v § 19/1 zákona o pozemních komunikacích (upravujícím obecné užívání pozemních komunikací), když toto ustanovení zní:
"V mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak."
Jako příklad zvláštního právního předpisu, který může obecné užívání pozemních komunikací modifikovat je zákonem o pozemních komunikacích v poznámce pod čarou opět zmíněn lesní zákon.
Prostřednictvím zákona č. 152/2011 Sb. tak zákonodárce jasně deklaroval, že lesní cesty jsou sice veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, při jejich obecném užívání je však nutné respektovat rovněž lesní zákon, tzn. že obecné užívání veřejně přístupných účelových komunikací (dle zákona o pozemních komunikacích) je limitováno omezeními (zákazy) dle lesního zákona. Tento svůj úmysl ostatně zákonodárce popsal v důvodové zprávě k zákonu č. 152/2011 Sb. , když uvedl:
"Doplnění výslovné úpravy vztahu zákona o pozemních komunikacích k zákonu o lesích a zákonu o ochraně přírody a krajiny do § 7 odst. 1 zákona (úprava veřejně přístupných účelových komunikací), kdy v některých případech je zpochybňována aplikace ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) lesního zákona (obecný zákaz jezdit a stát s motorovými vozidly v lesích) ve vztahu k úpravě obecného užívání účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích. Výsledkem je nejednotný postup při posuzování přestupků a správních deliktů různými správními úřady a s tím spojená četnost těchto přestupků s vědomím jejich beztrestnosti (např. provozovatelé čtyřkolek). Navrhované zpřesnění znění zákona č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích napomůže k respektování platné právní úpravy lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k úpravě zákona č. 13/1997 Sb.
Ustanovení § 19, které upravuje obecné užívání pozemních komunikací a podmínky tohoto užívání, se v této souvislosti doplňuje o odkaz na příslušná ustanovení zákona o lesích a zákona o ochraně přírody a krajiny."
Lze tedy uzavřít, že jízda se čtyřkolkou, popř. motocyklem je v lesích (tedy i na lesních cestách) v zásadě zakázána. Z tohoto důvodu není žádné speciální označování lesních cest zapotřebí (vše vyplývá přímo ze zákona). Nejste-li si si v případě konkrétní cesty jist, doporučuji Vám obrátit se s dotazem na místně příslušný orgán státní správy lesů (kterými jsou dle § 47/1 lesního zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraje).

Enduro → Koupím zachovalou KTM exc 530   20.04.2020 08:12:23 | Vlákno má celkem: 4 příspěvků

Bert:

Ahoj vím o EXC500 2018 - 36mth. Jako nová - po úplném začátečníkovi(žádný závod, nikdy trať), kdyžtak víc do SZ.

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   17.04.2020 08:13:40 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

peTTR napsal(a):

Miguel:

Kámoš uvažuje o tomhle.... Prý to funguje stejně jak ten k-tech... Na sk to prý vychází okolo 260eur.
https://www.dalsoggiorace.com/kit/

Trnka Suspension - udělá Ti stejnou úpravu - přestavbu vidlice na starou starší typ  -ted kdy oboje vidlice tlumí a mají obě štelování jak útlum tak komprese.

Velká ochota a hlavně vysvětlí co bude dělat - což většinou se nikde nedozvíš.

Jo a ta úprava je super - úplně jiná vidlice.

Tom

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   03.04.2020 19:44:33 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

Miguel napsal(a):

TomR1 napsal(a):

Prochal11:

Přesně tak  + všichni co je nebavil les a hlavně závodili a trénovali na tratích budou teď taky trénovat v lesích, aby na tom aspoň  seděli než začnou závody...no bude to zajímavé..

Tom

jestli nějaké závody vůbec budou. každopádně, nemožnost jet kamkoliv za hranice se na návštěvnosti v lesích projeví nepochybně...

Jasný závody asi nebudou žádný, ale máš spousta lidi co fakt cíleně trénuje, dělají fyzu přes zimu, trenuji na tratích a o když žádný závody nebudou tak to budou chtít udržet co natrenovali.. ať už do podzima nebo na další sezónu.

Už teď říkali kluci u nas minuly víkend na opuštěné trati minulou sobotu 50 lidi a nikoho ani neznali...

Tom

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   03.04.2020 14:31:51 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

Prochal11:

Přesně tak  + všichni co je nebavil les a hlavně závodili a trénovali na tratích budou teď taky trénovat v lesích, aby na tom aspoň  seděli než začnou závody...no bude to zajímavé..

Tom

Ochranáři vs Motorkáři → Do lesa NE!   03.04.2020 10:19:37 | Vlákno má celkem: 1425 příspěvků

Prochal11:

To si nemyslím, včera sem to viděl ve zprávách a byly to motorky se zadním pásem.

Nicméně si myslím, že je to úplně jedno - jeden pytel...

Ty komentáře chápu - není se čemu divit..

Tom

Pokec s bahnomily → zajímavý inzerát:) no nekupte to za tu cenu:)   23.03.2020 07:38:24 | Vlákno má celkem: 5871 příspěvků

Miguel napsal(a):

co se změní s koronavirem na enduru? jezdím obden, tam kam jezdím, jsem nikoho nepotkal, nikoho neohrožuju, jinak by mi z toho domácího vězení asi mr.dlo...
horší to bude třeba s cestovníma endurama, jestli se splní tím co straší a hranice budou zavřené dva roky... tak s tím fakt budem jezdit max na Lipno... doufám v nejlepší, očekávám nejhoršísmile

Čus, Já v enduru nevidím rozdíl - bylo to zakázaný předtím, takže žádná změna...jediný co mě napadlo, že kdyby se Ti něco stalo a opravdu to nějak víc rozjelo, že budou mít v nemocnici kalamitní stavy tak asi z Tebe nebudou nadšený a Ty taky asi úplně něchceš do ¨zasyflený¨ nemocnice kvůli zlomený ruce smile

Velká moto to je v pytli - holt stan a do lesa na víkendy - problém bude, že bude všude milion lidí . i v těch oblastech kde to zatím šlo..

Tom

Enduro → Zivotnos original kotoucu   20.02.2020 12:24:13 | Vlákno má celkem: 11 příspěvků

Norous123:

Ahoj kámoš teď na 2T 250 ježděno hobby závody a tréninky + občas nějaký les. 180Mth a oba na výměnu.

Tom

Ostatní → Převoz moto   16.01.2020 18:42:58 | Vlákno má celkem: 491 příspěvků

Kepec:

Mám to nasroubovany skrz desku v místě kde jsou pod ni pricniky- vozim i velké motorky a je to paráda... akorat popravdě- demontovat to je pakarna respektive sem linej takže kolikrát ty držáky zahazim bordelem a pak to vymetu, ale na sýpky materiály je to peklo 😂 ještě ze už mám dostavenej barak..

Tom

Dakar → Dakar 2020   16.01.2020 13:49:49 | Vlákno má celkem: 86 příspěvků

Prochal11:

Viděl jsem je loni v Plasech na ME enduru a vypadá to moc pěkně a udělalo to na mě dojem.

Bohužel problémy s TP a nebo potom cenovka  sad 

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   10.01.2020 13:48:03 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

Marek Prokš:

To jsou dvě rozdílné věci.

- jedny jsou cartridge- kompletní vnitřky (Ohlins, K-tech, Kayaba atd..) za cca 1200,- euro. Kayaba cartridge obsahují myslím dokonce i spodní díl vidlice, který se musí přendat.- druhá varianta jsou přestavbové sady původní WP vidlice za použití sady od někoho z výrobců (K-tech Dal Oggio)

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   10.01.2020 06:51:11 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

tryskáč napsal(a):

Xplor je nič iné len vidla s klasickou otvorenou komorou. Aby sa znížil vplyv kavitácie  tak sa rozdelila kom. na ľavej reb. na ľavej.
Na miesto klasickej konštrukcie - planžety+ihlový ventil sa na kompresiu na strednom ventile použil  iba kuželový ventil "cone vavle" .
Klikerom sa nemení ako u klasiky hlavne nízka rýchlosť, ale nadvihuješ kužel zo sedla, čím sa zvačšuje plocha, na ktorú pôsobí prietok. Takže výsledkom je, že sa kužel vačšinou otvára moc - olej ľahko pretečie a tým je to mäkké. Čo som videl opravné sady dal soggio či iný, tak ten conevavle vyhadzujú a nahradzujú klasickou zostavou. No Kreftmoto má čosi o level vyššie tým, že je možné nastavovať aj odpor liftu ventilu ano 
Nerozumiem prečo ktm-wp vypúšťa takéto pokusy a nedorobené veci, napríklad aj Split na 690 , lebo to reálne nie je otázka nákladov.

Inak človek čo založil firmu WP, tak ked ju predal KTM  a chýbala mu robota, tak išiel robiť k Ohlinsu ...

Díky za super objasnění. Vím, že je i několik úpravců vidlic, kteří předělávají vidlice na ¨starý¨. V podstatě je to obdoba sady Dal Soggio.

Mimochodem sada od Dal Soggio má opravdu dobrý recenze na různých forech.

Tom

Dakar → Dakar 2020   10.01.2020 06:47:01 | Vlákno má celkem: 86 příspěvků

Carlito napsal(a):

Co myslíte, jakou značku mousse používá M. Engel, trošku to nechápu, asi je to o penězích ale nazout jeden z nejhorších moussu na trhu mi hlava nebere

Můžeš uvést značku prosím..

Díky

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   09.01.2020 15:18:41 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

Tak z druhé strany oni to mají perfektně zmáknutý, prodeje mají super, ušetří při výrobě na levném podvozku(výrobně), který si dělají sami a pak ještě vydělají na prodeji Cone valve v jejich druhé divizi...

Podívej se kolik je Conevalve jetých na prodej v Německu - tam se to musí prodávat samo...


No zatím to vidím na Factory Betu ta je na Kayabách, ale otázka co bude až budu měnit stroj..

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   09.01.2020 14:41:24 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

offroaderTE:

JJ + každý mi říká, že Kayaby se dají ještě dál hodně dobře ¨ladit¨. No uvidíme - nikomu nic necpu, vyzkouším něco s tímhle, protože prostě 100.000,- za podvozek pro mě není akceptovatelný.

Přesto že jsem  mrdal - podvozek fungující prostě využije každý a teď když vidím ty rozdíly mezi sériovými podvozky.....

Tom

Podvozek :: Rám → Nechat si udělat repas podvozku není marné!   09.01.2020 13:59:39 | Vlákno má celkem: 916 příspěvků

offroaderTE:

Co jsem po to všem zjišťování a telefonování a hledání zjistil tak se všichni shodují, že Xplor je dobrá vidlice pro ježdění po lese extrem enduro..., ale jakmile se jedná o rychlejší jízdu, nedej bože na rozbitém povrchu nebo trati tak je to totál v pytli a nejde s tím nic moc dělat v sérii...…

Jasný - kdo umí jede na serii krásně, paráda, no problem, ale tady jde o přímý porovnání toho jak funguje daný podvozek u stejného jezdce. Svezl jsem se teď na jedné trati na několika podvozcích v jeden den a je to prostě strašnej rozdíl to jak motorka jede, řídí se, ale i to jak to jezdce unavuje a co mě překvapilo
i ta bezpečnost, kdy Xplorech je to na výstup na Kayabách ještě s rezervou pohoda a na Ohlinech tam ta roleta boulí asi nebyla nebo co..  a1 Tom

REKLAMA

VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA - dotazy pište na info@offmoto.com

Statistika

TOPlist

Copyright © 2007 - 2014 OFFMOTO.COM | Ochrana osobních údajů